สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

   yes กลุ่มยุทธศาสตร์และความร่วมมือ
 
   งานแผนงานงบประมาณ   
   งานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ   
 

  yes 
กลุ่มติดตามประเมินผลและสารสนเทศ
 
   งานติดตามและประเมินผล       งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
กิจการของสถาบัน  
    งานระบบเครือข่ายและเว็บไซต์    


 
^