ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                               ประกาศ
                   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 -
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -
- ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^