สรุปงบประมาณ

สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(Real - Time)
โดย งานวางแผนและงบประมาณ
^