ผลการพิจารณาและจัดลำดับผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5

ผลการพิจารณาและจัดลำดับผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564

                 >>รายละเอียด คลิก!!<<