(ร่าง) กำหนดการ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5

http://www.ivec3.ac.th/datas/file/1626405229.pdf