IVEC3

ประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

>>>DOWNLOAD<<<

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เรื่อง การรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3