ประกาศ สอก.3 เรื่องผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562

DOWNLOAD

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

_______________________________________

 

 
โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3