ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาDownload File

{WIDGET_download}